Projecten

De Stichting Vrienden van de Hooglandse Kerk heeft statutair ten doel het in stand houden van de Hooglandse Kerk en zijn inrichting te Leiden als kerkgebouw en als cultuur-historisch monument. De Stichting probeert dat doel onder meer te bereiken door de belangstelling voor het behoud van de Hooglandse Kerk in brede zin te wekken en door het beschikbaar stellen van financiële middelen voor onderhoud, herstel en verbeteringen. Dit laatste gebeurt in overleg met het College van Kerkrentmeesters. De middelen van de Stichting zijn niet beschikbaar voor uitgaven die tot de normale exploitatie van de kerk behoren. Financiële bijdragen worden alleen verleend aan duidelijk omschreven en afgebakende projecten. De laatste jaren is er veel geld naar een drietal grote projecten gegaan. Omdat de Stichting nu eerst weer haar financiële positie wil versterken, worden er de komende tijd wat kleinere, maar even noodzakelijke projecten uitgevoerd.
 

Lopende projecten

Verbeteren website

Dit project heeft als doel de informatievoorziening over de kerk en de evenementen die er plaatsvinden te verbeteren. De vernieuwde website moet beter vindbaar zijn en direct toegang geven tot een actuele agenda over wat er te doen is in de kerk, over openingstijden voor bezichtiging, over de historie van het gebouw en informatie over de verhuur en over de vaste gebruikers van het gebouw met links naar hun websites. Nu is die informatie voor buitenstaanders nauwelijks op internet te vinden. Hiermee wil de Stichting de belangstelling voor de kerk en haar gebruiksmogelijkheden vergroten.

Bezoekerscentrum

Dit project is nauw verbonden met het project verbeteren website. Hier gaat het om het welkom heten van bezoekers en het bieden van goede en actuele informatie over het gebouw en wat er gebeurt. Folders worden geactualiseerd en komen beschikbaar in meerdere talen. Gekeken wordt of er in het bezoekerscentrum meer producten en souvenirs verkocht kunnen gaan worden.

Handen uit de mouwen

De Hooglandse Kerk is een monumentaal gebouw, niet alleen van buiten maar ook van binnen. Er zijn binnen tal van monumentale details die onderhoud behoeven. Zo is in het kader van het 700-jarig bestaan van de kerk de epitaaf van burgemeester Van der Werff schoongemaakt en opgeknapt. Dat willen we ook gaan doen met het graf van Justinus van Nassau.

Jaarlijks is er in het voorjaar een grote schoonmaak. Vrienden zijn van harte welkom om de “handen uit de mouwen” te steken om de kerk en haar inrichting weer nieuwe glans te geven..  Aanmelden via info@vriendenhooglandsekerk.nl.

En verder…

In overleg met het College van Kerkrentmeesters en beheerders wordt er een groslijst gemaakt van projecten waar de komende tijd op geïnvesteerd moet worden. De Stichting zal uit de lijst op basis van haar statuten en financiële mogelijkheden projecten kiezen die ze gaat ondersteunen. Op deze website en via de Nieuwsbrief wordt u daarvan op de hoogte gehouden.

Afgeronde projecten

Dankzij de schenkingen van Vrienden en enkele legaten konden de afgelopen jaren drie grote projecten worden (mede)gefinancierd en uitgevoerd:

  • de renovatie van de doopkamer (€15.000)
  • de vernieuwing van de geluidsinstallatie (€42.000)
  • de aanleg van de heteluchtverwarming (€65.000)

Door het uitvoeren van deze projecten is de verhuurbaarheid van de kerk sterk verbeterd. De nieuwe geluidsinstallatie zorgt er voor dat sprekers en muziek nu in de hele kerk goed te horen zijn. De nieuwe verwarming maakt dat de hele kerk nu ook bruikbaar is voor verhuur in de koudere maanden van het jaar. De Universiteit maakt hier inmiddels al volop gebruik van voor het houden van tentamens en (voorlichtings)bijeenkomsten.